123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Sylwester 2015/16

Pod ko­niec 2015 ro­ku od­by­ło się spot­ka­nie syl­we­stro­we, na któ­rym oma­wia­liś­my ró­wnież pla­ny wy­jaz­do­we na przy­szły rok. By­ło su­per! Przez kil­ka pier­wszych dni by­ło bar­dzo ciep­ło. Na ty­le ciep­ło, że Ja­cek wy­brał się łód­ką na je­zio­ro i wró­cił ze szczu­pa­kiem :-):.
Za dnia szu­ka­liś­my zwie­rzy­ny na dłu­gich spa­ce­rach, a wie­czo­ra­mi wy­mie­nia­liś­my się wy­jaz­do­wy­mi do­świad­cze­nia­mi. Zwie­rzy­ny co praw­da nie by­ło, ale za to w po­nie­dzia­łek od­wie­dzi­liś­my bro­war w Wit­ni­cy, więc na­sze wie­czor­ne roz­wa­ża­nia prze­bie­ga­ły gład­ko i spraw­nie :-). I tak w Syl­we­stra o pół­no­cy przy­wi­ta­liś­my No­wy Rok:

Nowy – 2016 rok.

W pier­wszy dzień No­we­go Ro­ku zro­bi­ło się mgli­sto. Ob­szed­łem wo­kół Je­zio­ro Wiel­kie:Z trasy wokół Jeziora Wielkiego.

Na­stęp­ne­go dnia przy­szły mro­zy. Sku­pi­liś­my się na pla­no­wa­niu :-). Co usta­liś­my:
  1. Chcie­li­byś­my po­le­cieć na oko­ło 40 dni (mo­że tro­chę kró­cej).
  2. Mo­że­my wy­ru­szyć mię­dzy 10, a 15 lip­ca 2016, w za­leż­no­ści od cen bi­le­tów.
  3. Chce­my zwie­dzić na pewno Laos i Wiet­nam Pół­noc­ny. Plan wy­pra­wy na tę część jest go­to­wy.
  4. Praw­do­po­dob­nie ze wzglę­du na sto­sun­ko­wo nis­kie ce­ny bi­le­tów po­le­ci­my do Ma­lez­ji, a stam­tąd do Lao­su.
  5. W związ­ku z pun­ktem po­prze­dnim – praw­do­po­dob­nie zro­bi­my też krót­ki ob­jazd po Ma­lez­ji.
  6. W grę wcho­dzą ró­wnież pań­stwa (wy­spy) są­sia­du­ją­ce z Ma­lez­ją (Fi­li­pi­ny, In­do­nez­ja, Bor­neo, Ja­va).
  7. Ma­ło nas :-(. Po­trze­bu­je­my ochot­ni­ków :-). W związ­ku z tym – praw­do­po­dob­nie mię­dzy 07, a 14 lu­te­go zor­ga­ni­zu­je­my krót­ki ple­ner in­te­gra­cyj­ny dla ewen­tual­nych no­wych „po­dróż­ni­ków”. Zapraszam do kontaktu.

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości