123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

O nas

Fo­to­gra­fia, to je­dna z mo­ich licz­nych pa­sji, któ­rą (z ma­ły­mi prze­rwa­mi) za­jmu­ję się od po­nad czter­dzie­stu lat. Te­ma­ty, któ­re mnie in­te­re­su­ją, to: kra­job­raz, ar­chi­tek­tu­ra, przy­ro­da, rośliny, fraktale, a przede wszyst­kim zwierzęta. W cza­sie ostat­nich kil­ku lat sam i w to­wa­rzy­stwie żo­ny Ewy, a tak­że przy­ja­cie­la Jac­ka prze­je­cha­łem spo­ro ki­lo­me­trów i od­wie­dzi­łem set­ki cie­ka­wych miejsc.

Z tych po­dró­ży da­le­kich (na in­ne kon­ty­nen­ty) i blis­kich (za przy­sło­wio­wą mie­dzę) przy­wo­zi­my wie­le zdjęć i nie­sa­mo­wi­tych wspo­mnień. Cie­kaw­sze zdję­cia tra­fia­ją do na­sze­go ban­ku zdjęć, a wspo­mnie­nia – nie­ste­ty – z cza­sem się za­cie­ra­ją. Dla­te­go też po­sta­no­wi­łem za­cho­wać je w for­mie re­la­cji z po­dró­ży za­mie­szcza­nych w tym serwisie.

 
Moja żona Ewa.
 
To ja (Stefan).
 
Mój przyjaciel Jacek.

W po­dró­żach tych naj­czę­ściej to­wa­rzy­szy nam nasz wier­ny druh – Mon­te­rey :-), z któ­re­go po­kła­du moż­na nie­źle za­po­lo­wać:

 

Jacek na pokładzie Montereya.

Za­pra­szam do czy­ta­nia, oglą­da­nia i ko­men­to­wa­nia, a oso­by cie­ka­we moc­niej­szych wra­żeń za­chę­cam, aby sa­me spró­bo­wa­ły bez­krwa­wych ło­wów z apa­ra­tem. Mo­że kie­dyś spot­ka­my się w „te­re­nie”, al­bo wy­je­dzie­my na wspól­ną wy­pra­wę – kto wie? :-)

Komentarze: skomentuj tę stronę

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości