123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Tajlandia 2016 (przejdź do dziennika podróży)

Tajlandia, a konkretnie Bangkok, to miasto przesiadkowe w drodze z Laosu do Indonezji podczas wyprawy w 2016 roku. Trudno było nie wykorzystać takiej okazji i nie zwiedzić przy okazji tego miasta. Za­pra­szam do prze­jrze­nia krótkiej relacji z pobytu w Bangkoku:

Pokazuj pliki wg typu:

Zdjęcia
Panoramy
Video
X

Strona główna

Strona głównaKomentarze: skomentuj tę stronę